VII KOLOKWIUM POLSKO-NIEMIECKIE

 
Akademia Górniczo-Hutnicza
01 - 05 lipca 2008 roku, Kraków, Polska

Rozwój pomocy i usług dla studentów w polskich i niemieckich uniwersytetach
w okresie przemian w szkolnictwie wyższym

 
 
   
Polski German  

Szanowni Państwo!

Zwracamy się z prośbą o aktywne uczestnictwo w organizowanym Kolokwium. Zakres tematyczny jego obrad został opracowany na spotkaniu przedstawicieli Studentenwerków
i wytypowanych uczelni polskich na spotkaniu we Wrocławiu w dn. 09.11.2007.
Zaproponowane zostały następujące grupy tematyczne:

 
Stan aktualny i potrzeby rozwoju systemu pomocy i usług dla studentów w Polsce i w Niemczech,
na tle sytuacji w UE i na świecie w zakresie szkolnictwa wyższego
 
 
Praktyczne problemy zapewnienia równości dostępu do wyższego wykształcenia:
a. Koszty studiowania
b. Odpłatność za studia - w Polsce i w Niemczech (studium SW w II kw. 2008)
c. Studiowanie z dziećmi
 
 
Mobilność jako główny czynnik rozwoju europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego:
a. Opieka nad studentami zagranicznymi, w tym współpraca z ESN i innymi organizacjami studenckimi w tym zakresie
b. Wymiana studencka na przykładzie polskiej uczelni wyższej (AGH)
c. Infrastruktura i procedury obsługi studentów zagranicznych w Polsce i w Niemczech.
 
 
Warunki życia i problemy studentów - pomoc instytucjonalna:
a. Uzależnienia
b. Zdrowie psychiczne studentów
c. Poradnictwo medyczne i psychologiczne
d. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi
e. Zajęcia sportowe
f. Promocja przedsiębiorczości i centrum karier.
 
 

Współpraca partnerska pomiędzy SW i uczelniami polskimi (przykłady).

 
 
Dyskusja panelowa: Aktywność studentów w sferze pomocy materialnej i sprawach studenckich (ramy prawne aktywności studentów w procesach decyzyjnych, uprawnienia decyzyjne studentów a odpowiedzialność, zasady dofinansowywania i wspierania aktywności studenckiej).
 
 
 
 
copyright Tomasz Kargul 2008, ostatnia aktualizacja: 13.07.2008